OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZLOTÓW o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla trzech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 13,5 w Górznej

Wójt Gminy Zlotów

Ul. Leśna 7

77-400 ZŁOTÓW     

Zlotow, dnia 2016-03-16

OS.6220.21.2015

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZLOTÓW

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016r., poz. 23) oraz art. 77 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013r. poz. 1235 ze zm.) w związku z wnioskiem:

LIME ENERGY Sp. z o.o., ni. Krasnobrodzka 1913, 03-214 Warszawa

zawiadamiam, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„posadowieniu trzech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 13,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 96/4, 454/1 i 454/3 w obrębie miejscowości Górzna,

do tut. Urzędu w odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu wpłynęło II uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko i związku z powyższym wystąpiono do organu współdziałającego tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie o ponowną opinię w sprawie realizacji przedsięwzięcia.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, więc zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony zostają zawiadomione przez obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o czynności organu administracji publicznej i mają prawo zapoznać się w Urzędzie Gminy Zlotów ul. Leśna 7, pok. 10 (teł. 263-25-37)

z aktami sprawy.       

                                                                                                                                                                                                            Wójt Gminy Złotów

                                                                                                                                                                                                                inż Piotr Lach

 

 

Obwieszczenie wywieszono w dniach 21.03.2016r.-04.04.2016r. w:

1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),

2. Miejscowości Górzna (tablica ogłoszeń),

3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia - prowadzone postępowania).