OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZLOTÓW o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pięciu elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 22,5 MW w obrębie Skica i Świętej

Wójt Gminy Złotów

ul. Leśna 7

Złotów

Złotów, dnia 2016-03-16

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZLOTÓW

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016r., poz. 23) oraz art. 77 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013r. poz. 1235 ze zm.) w związku z wnioskiem:

MARVEL Sp. z o.o., ul. Kąty Grodziskie 115k, 03-289 Warszawa

zawiadamiam, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„posadowieniu pięciu elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 22,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 108/3, 109, 694/1, 901 w obrębie miejscowości Święta i 30, 33, 36 i 37 w obrębie miejscowości Skic, gm. Złotów, do tut. Urzędu w odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynęło II uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko i związku z powyższym wystąpiono do organu współdziałającego tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie o ponowną opinię w sprawie realizacji przedsięwzięcia.

Ponadto w związku z uzupełnieniem raportu oraz rezygnacji Wnioskodawcy z turbiny wiatrowej w obrębie miejscowości Skic, zmianie ulega m.in. nazwa przedsięwzięcia na: „posadowieniu czterech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 22,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 10813, 109, 694/1, 901 w obrębie miejscowości Święta, Gmina Złotów oraz zmianie ulega wykaz stron przedmiotowego postępowania.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, więc zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony zostają zawiadomione przez obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o czynności organu administracji publicznej i mają prawo zapoznać się w Urzędzie Gminy Zlotów ul. Leśna 7, pok. 10 (teł. 263-25-37) z aktami sprawy.

                                                                                                                                                                                                                         WÓJT 

                                                                                                                                                                                                                   inż. Piotr Lach

Informacje wywieszono w dniach 21.03.2016r.-04.04.2016r. w:

1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),

2. Miejscowości Skic (tablica ogłoszeń),

3. Miejscowości Święta (tablica ogłoszeń),

4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia prowadzone postępowania).