OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Kamień

Złotów, dnia 2016-02-16

 

OŚ.6220.35.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wydanej decyzji dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami),

 

podaję do publicznej wiadomości,

że dnia 15.02.2016 r. została wydana

 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„wydobywaniu kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Kamień, na terenie nieruchomości nr ewid. 253 w obrębie geodezyjnym Kamień, gm. Złotów”.

 

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią organu współdziałającego tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 – pokój nr 10 w godz. od 7oo do 15oo.

 

                                          

 

Obwieszczenie wywieszono w dniach 17.02.2016r.-02.03.2016r. w:

  1. Urzędzie Gminy Złotów – tablica ogłoszeń,
  2. Miejscowości Kamień - tablica ogłoszeń,,
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka prowadzone postępowania).