OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku chlewni dla tuczu trzody chlewnej w m. Skic

Złotów, dnia 2016-06-15

 

OŚ.6220.1.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wydanej decyzji dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 323),

 

podaję do publicznej wiadomości,

że dnia 13.06.2016 r. została wydana

 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„budowie wytwórni mas mineralno-bitumicznych o mocy
160 Mg/h wraz z zapleczem technicznym w postaci kontenerów biurowych i socjalnych, na terenie nieruchomości nr ewid. 501/3, w obrębie miejscowości Blękwit”.

 

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów współdziałających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 – pokój nr 10 w godz. od 7oo do 15oo.

 

                                                                             

 Obwieszczenie zamieszczono w dniach 17.06.2016r.-01.07.2016 r. w:

  1. Urzędzie Gminy Złotów – tablica ogłoszeń,
  2. Miejscowości Blękwit - tablica ogłoszeń,,
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka prowadzone postępowania).