OBWIESZCZENIE O WPŁYWIE UZUPEŁNIENIA RAPORTU I WYDANYM UZGODNIENIU RDOŚ w toku postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Powierzchniowe wydobywanie torfu ze złoża Stare

Złotów, dnia 2016-12-06

OŚ.6220.18.2015                               

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapolegającego na:

 

powierzchniowym wydobywaniu torfu ze złoża „Stare Dzierzążno”,

 

na terenie nieruchomości nr ewid. 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 359 i 360 w obrębie geodezyjnym Stare Dzierzążno i nr ewid. 121/2, 122 w obrębie geodezyjnym Dzierzążenko, gm. Złotów,

 

wszczętego na wniosek: „Produkcja Okryw” Stanisław Oryniak, ul. Cmentarna 9/3, 64-915 Jastrowie,

 

- wpłynęło uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko,

- zostało wydane uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia przezRegionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – postanowienie z dnia 28.11.2016 r. znak WOO-I.4242.215.2016.KB.6.

 

         Z treścią dokumentów można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, pokój nr 10 w dniach roboczych w godz. od 7oo do 15oo, tel. (67)2635305 wew. 20. Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zatem o czynności organu administracji strony zostają zawiadomione przez obwieszczenie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 14 dni.

 

Obwieszczenie zamieszczono w dniach 08.12.2016r.-22.12.2016r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie,
  2. Miejscowości Stare Dzierzążno,
  3. Miejscowości Dzierzążenko,
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).