OBWIESZCZENIE O STANOWISKACH ORGANÓW w toku wydania decyzji środowiskowej dla przed. posadowienie 3 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 13,5 MW w Górznej

Złotów, dnia 2016-04-25

OŚ.6220.21.2015                               

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapolegającego na:

 

posadowieniu trzech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 13,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”,

przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 96/4, 454/1 i 454/3 w obrębie miejscowości Górzna, gm. Złotów,

 

wszczętego na wniosek: LIME ENERGY Sp. z o.o. ul. Krasnobrodzka 19/3, 03-214 Warszawa,

 

zostały wydane stanowiska organów współdziałających, tj.:

- opinia pozytywna pod względem wymogów higienicznych i zdrowotnych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie – pismo z dnia 05.04.2016r. znak ON.NS-72/2-4/16,

- uzgodnienie realizacji przedsięwzięciawydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – postanowienie z dnia 20.04.2016 r. znak WOO-I.4242.315.2015.IJ.9.

 

         Z treścią dokumentów można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, pokój nr 10 w dniach roboczych w godz. od 7oo do 15oo, tel. (67)2635305 wew. 20.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 14 dni.

 

 

                                                                                                                     WÓJT

                                                                                                                      /…/

                                                                                                             inż. Piotr Lach

 

Obwieszczenie zamieszczono w dniach 27.04.2016r.-11.05.2016r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Górzna (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).