OBWIESZCZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ na budowę trzech elektrowni wiatrowych w obr. m. Górzna

Złotów, dnia 2016-03-08

OŚ.6220.21.2015

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

 

 

Działając na podstawie art. 49 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) w toku postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „posadowieniu trzech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 13,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 96/4, 454/1 i 454/3 w obrębie miejscowości Górzna, gm. Złotów, zawiadamiam, że z uwagi na trwającą procedurę uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie może być wydana w ustawowym terminie. Na podstawie art. 36 KPA ustala się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 08.04.2016r.

 

 

Obwieszczenie wywieszono w dniach 14.03.2016r.-29.03.2016r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Górzna (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).