OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu agospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko – „wiatrak”

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko – „wiatrak”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647, ze zm.) i uchwały Nr XXIV/252/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko – „wiatrak” oraz w związku z art. 39 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko – „wiatrak” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach
od 18.12.2014 r. do 22.01.2015 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Złotów, od pn-pt, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.01.2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Złotów, w godzinach 10.00 – 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie, może wnieść uwagi.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.) informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Złotów od pn-pt w godzinach pracy urzędu oraz składać uwagi do planu, prognozy i ww. postępowania.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Złotów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.02.2015 r., na adres:
Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.


                                                                          Wójt Gminy Złotów
                                                                           /-/ inż. Piotr Lach