OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o zawieszeniu postępowania administracyjnego

Złotów, dnia 2015-03-13

OŚ.6220.5.2014

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
o zawieszeniu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 13.03.2015r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie farmy wiatrowej Kamień o mocy do 40 MW, składającej się z 8 elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w miejscowości Radawnica, Kamień i Górzna w gminie Złotów, przewidzianego do realizacji na działkach  nr ewid. 43, 370, 384 obręb Radawnica, nr ewid. 205, 252 obręb Kamień, nr ewid. 61, 106, 573/1, 573/2 obręb Górzna na wniosek PW 53 Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 1a, 00-728 Warszawa, w związku z koniecznością uzupełnienia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym informuje się, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. 10 w godzinach urzędowania (pn-pt. 700-1500), tel. 67-263-53-05. Ponadto informuje się, że dane o dokumentach w sprawie umieszczone są w publicznym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie
www.bip.gminazlotow.pl


                                                    WÓJT
                                                     /…/
                                              inż. Piotr Lach
        


Wywieszono w dniach………………………………………………..w:
1. Urzędzie Gminy w Złotowie – tablica ogłoszeń,
2. Miejscowości Radawnica – tablica ogłoszeń,
3. Miejscowości Kamień - tablica ogłoszeń,
4. Miejscowości Górzna - tablica ogłoszeń,
5. 
www.bip.gminazlotow.pl  – zakładka prowadzone postępowania.