OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie posadowienia trzech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 13,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą tec

Złotów, dnia 2015-10-09

OŚ.6220.21.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o zawieszeniu postępowania administracyjnego

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 09.10.2015r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „posadowieniu trzech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 13,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 96/4, 454/1 i 454/3 w obrębie miejscowości Górzna, gm. Złotów wszczętego na wniosek LIME ENERGY Sp. z o.o. ul. Krasnobrodzka 19/3, 03-214 Warszawa, w związku z koniecznością opracowania przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. 10 w godzinach urzędowania (pn-pt. 700-1500), tel. 67-263-53-05. Ponadto informuje się, że dane o dokumentach w sprawie umieszczone są w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.bip.gminazlotow.pl.

                                                                          

        

 

Obwieszczenie wywieszono w dniach 14.10.2015r.-28.10.2015r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Górzna (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).