OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o zawieszeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydobywaniu kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Skic

Złotów, dnia 2015-10-01

OŚ.6220.20.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o zawieszeniu postępowania administracyjnego

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 29.09.2015r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Skic (rejon rzeki Skicka Struga), na terenie nieruchomości nr ewid. 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 226, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244 w obrębie geodezyjnym Skic, gm. Złotów,wszczętego na wniosek „PEATCO” Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 35 lok. 4/4a, 90-410 Łódź działającej przez pełnomocnika Grzegorz Bujak, Agro Trade, ul. Staszica 6/10, 25-008 Kielce, w związku z koniecznością opracowania przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. 10 w godzinach urzędowania (pn-pt. 700-1500), tel. 67-263-53-05. Ponadto informuje się, że dane o dokumentach w sprawie umieszczone są
w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie na stronie www.bip.gminazlotow.pl.

                                                                          

                                                              

                                                                                                                                                                                     WÓJT

                                                                                                                                                                                      /.../

                                                                                                                                                                              inż. Piotr Lach

 

 

 

 

Obwieszczenie wywieszono na tab. ogłoszeń w dniach 06.10.2015r.-20.10.2015r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie,
  2. Miejscowości Skic
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).