OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o zawieszeniu postępowania administracyjnego dot elektrowni wiatrowych w Skicu

Złotów, dnia 2015-10-21

OŚ.6220.25.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o zawieszeniu postępowania administracyjnego

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) oraz
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 21.10.2015r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowaniaw sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego naposadowieniu pięciu elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 22,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 108/3, 109, 694/1, 901 w obrębie miejscowości Święta i 30, 33, 36 i 37 w obrębie miejscowości Skic, gm. Złotów, wszczętego na wniosek MARVEL Sp. z o.o., ul. Kąty Grodziskie 115k, 03-289 Warszawa, w związku z koniecznością opracowania przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. 10 w godzinach urzędowania (pn-pt. 700-1500), tel. 67-263-53-05. Ponadto informuje się, że dane o dokumentach w sprawie umieszczone są w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.bip.gminazlotow.pl.

                                                                          

Obwieszczenie wywieszono w dniach 26.10.2015r.-09.11.2015r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Święta (tablica ogłoszeń),
  3. Miejscowości Skic (tablica ogłoszeń),
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).