OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie „budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywa Wieś”

Złotów, dnia 2015-03-25

OŚ.6220.12.2015

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
o wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 64 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) w toku prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz:

Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

zawiadamiam, że wystąpiono do organów współdziałających - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o określenie ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:

„budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywa Wieś”,
na terenie nieruchomości nr ewid. 35, 327, 325, 320 w obrębie geodezyjnym Radawnica; nr ewid. 136/5, 132/7, 131/1, 158, 180, 8124, 8128, 190, 155, 322, 321, 319 w obrębie geodezyjnym Krzywa Wieś; nr ewid. 41, 172, 47, 173, 78, 81, 82, 83, 165, 29, 123, 128, 135, 116, 138/8, 79, 121/1, 120/2, 71 w obrębie geodezyjnym Bielawa; gm. Złotów.

 W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, więc zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony zostają zawiadomione przez obwieszczenie.
W związku z powyższym informuje się, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o czynności organu administracji publicznej i mają prawo zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów ul. Leśna 7, pok. 10 (tel. 67-263-25-37)
z aktami sprawy.
          

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach …………………r. w:

1. Urzędzie Gminy w Złotowie,
2. Miejscowości Radawnica,
3. Miejscowości Krzywa Wieś,
4. Miejscowości Bielawa,
5. 
www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).