OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o wystąpieniu do organów współdziałających w psrawie „budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Buntowo”

Złotów, dnia 2015-03-25

OŚ.6220.13.2015

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
o wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 64 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) w toku prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz:

Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

zawiadamiam, że wystąpiono do organów współdziałających - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o określenie ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:

„budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Buntowo”, na terenie nieruchomości nr ewid. 48, 74, 78/1, 107 i 145  w obrębie geodezyjnym Buntowo, gm. Złotów.

 W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, więc zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony zostają zawiadomione przez obwieszczenie.
W związku z powyższym informuje się, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o czynności organu administracji publicznej i mają prawo zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów ul. Leśna 7, pok. 10 (tel. 67-263-25-37)
z aktami sprawy.
          

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach ……………….. – ……………………….:
1. Urzędzie Gminy w Złotowie,
2. Miejscowości Buntowo,
3. 
www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).