OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o wydanej decyzji dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Złotów, dnia 2015-03-17

OŚ.6220.7.2014

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
o wydanej decyzji dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko


Na podstawie art. 72 ust. 6 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami),

podaję do publicznej wiadomości, że dnia 17.03.2015 r. została wydana na rzecz:
 
Miejskiego Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wodociągowa 1A, 77-400 Złotów,
w imieniu którego działa Firma Konsultacyjno-Projektowa Gospodarki Wodno-Ściekowej „Wadis” Sp. z o.o.

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Złotowie, przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 501/4, 505/4, 505/5, 505/9 w obrębie miejscowości Blękwit.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów współdziałających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 – pokój nr 10 w godz. od 7oo do 15oo.

                                                         WÓJT
                                                         /…/
                                                   inż. Piotr Lach

 

Obwieszczenie wywieszono w dniach …………....................w:
1. Urzędzie Gminy Złotów – tablica ogłoszeń,
2. Miejscowości Blękwit - tablica ogłoszeń,,
3. 
www.bip.gminazlotow.pl (zakładka prowadzone postępowania).