OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA PRZEBUDOWIE DROGI PO

Złotów, dnia 2015-09-11

OŚ.6220.26.2015

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) dnia 08.09.2015r. zostało wszczęte na wniosek:

 

Powiatowego Zarządu Dróg,

ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

przebudowie drogi powiatowej 1026 P Radawnica - Józefowo

na terenie nieruchomości nr ewid. 436, 719, 26, 14 w obrębie geodezyjnym Radawnica, gm. Złotów.

 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), Wójt Gminy Złotów jest organem właściwym do wydania ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organami współdziałającymi, właściwymi do wydania opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o określeniu ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie.

W związku z powyższym informuje się, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania i w terminie 7 dni mają prawo do zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w sprawie, składania ewentualnych wniosków i zastrzeżeń. Materiał dowodowy dostępny jest
w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, w pokoju nr 10 w dniach roboczych w godz. od 700 do 1500, tel. kontaktowy (67)2635305.

 

                                                                                                                                                                                     WÓJT

                                                                                                                                                                                      /…/

                                                                                                                                                                               inż. Piotr Lach

 

Obwieszczenie wywieszono na tab. ogłoszeń w dniach 15.09.2015r.-29.09.2015r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie,
  2. Miejscowości Radawnica,
  3. Miejscowości Józefowo,
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).