OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o decyzji kończącej postępowanie dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko - „przebudowie drogi Stawnica – Stare Dzierzążno

Złotów, dnia 2015-04-09

OŚ.6220.1.2015

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
o decyzji kończącej postępowanie dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Na podstawie art. 72 ust. 6 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013r. poz. 1235 ze zmianami),

podaję do publicznej wiadomości,że dnia 09.04.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„przebudowie drogi Stawnica – Stare Dzierzążno”, na terenie nieruchomości nr ewid. 115, 155, 158/1, 156/1, 154/1, 152/1, 145/1, 143, 144, 129, 124, 153, 146 w obrębie geodezyjnym Stare Dzierzążno oraz na działki nr ewiden. 34, 32, 37/2, 37/8, 29, 30, 35/1, 36/1, 28/1 w obrębie geodezyjnym Stawnica, gm. Złotów.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów współdziałających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 – pokój nr 10 w godz. od 7oo do 15oo.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń, a także przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Złotowie www.bip.gminazlotow.pl.
Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.


                                                                                        WÓJT
                                                                                         /…/
                                                                                   inż. Piotr Lach

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach ……………………………………r. w:

1. Urzędzie Gminy w Złotowie,
2. Miejscowości Stare Dzierzążno,
3. Miejscowości Stawnica,
4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).