OBWIESZCZENIE O WYSTĄPIENIU DO ORGANÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH w sprawie o wydanie deczyji środowiskowej na posadowienie pięciu elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 22,5MW w m. Skic i Święta

Złotów, dnia 2015-11-02

OŚ.6220.25.2015

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wystąpieniu do organów współdziałających

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 77 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)  w związku z wnioskiem:

 

MARVEL Sp. z o.o., ul. Kąty Grodziskie 115k, 03-289 Warszawa

 

zawiadamiam,

że wystąpiono do organów współdziałających - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Złotowie o opinię w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

 

„posadowienie pięciu elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 22,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 108/3, 109, 694/1, 901 w obrębie miejscowości Święta i 30, 33, 36 i 37 w obrębie miejscowości Skic, gm. Złotów.

 

            W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, więc zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony zostają zawiadomione przez obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o czynności organu administracji publicznej i mają prawo zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów ul. Leśna 7, pok. 10 (tel. 263-25-37)
z aktami sprawy.

                  

Obwieszczenie wywieszono w dniach 5.11.2015r.-19.11.2015r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Skic (tablica ogłoszeń),
  3. Miejscowości Święta (tablica ogłoszeń),
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).