OBWIESZCZENIE O WYSTĄPIENIU DO ORGANÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bługowo i Buntowo

Złotów, dnia 2015-11-05

OŚ.6220.30.2015

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wystąpieniu do organów współdziałających

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 64 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) w toku prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz:

 

Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

 

zawiadamiam,

że wystąpiono do organów współdziałających - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o określenie ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:

 

budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz
z przepompowniami ścieków w m. Bługowo i Buntowo, gm. Złotów,

na terenie nieruchomości nr ewid. 42, 48, 107, 129, 324, 356, 379/1 w obrębie geodezyjnym Buntowo; nr ewid. 44/5, 44/6, 44/7, 149, 154/1, 157, 160, 176, 360/1 w obrębie geodezyjnym Bługowo; gm. Złotów.

 

            W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, więc zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony zostają zawiadomione przez obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o czynności organu administracji publicznej i mają prawo zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów ul. Leśna 7, pok. 10 (tel. 67-263-25-37)
z aktami sprawy.

                                                                             

 

Obwieszczenie wywieszono w dniach 09.11.2015r.-23.11.2015r. w :

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Buntowo (tablica ogłoszeń),
  3. Miejscowości Bługowo (tablica ogłoszeń),
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).