OBWIESZCZENIE O WYDANYM POSTANOWIENIU w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: powierzchniowym wydobywaniu torfu ze złoża „Stare

Złotów, dnia 2015-09-08

OŚ.6220.18.2015                               

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANYM POSTANOWIENIU

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) oraz
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że w toku postepowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapolegającego na:

 

powierzchniowym wydobywaniu torfu ze złoża „Stare Dzierzążno”,

 

na terenie nieruchomości nr ewid. 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 359 i 360 w obrębie geodezyjnym Stare Dzierzążno i nr ewid. 121/2, 122 w obrębie geodezyjnym Dzierzążenko, gm. Złotów,

 

wszczętego na wniosek: „Produkcja Okryw” Stanisław Oryniak, ul. Cmentarna 9/3, 64-915 Jastrowie,

 

zostało wydane dnia 08.09.2015r. przez Wójta Gminy Złotów postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

 

         Z treścią postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, pokój nr 10 w dniach roboczych w godz. od 7oo do 15oo, tel. (67)2635305 wew. 20.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 14 dni.

 

                                                                                                                                                                                   WÓJT

                                                                                                                                                                                     /…/

                                                                                                                                                                             inż. Piotr Lach

 

Obwieszczenie wywieszono na tab. ogłoszeń w dniach 15.09.2015r.-29.09.2015r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie,
  2. Miejscowości Stare Dzierzążno,
  3. Miejscowości Dzierzążenko,
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).