Obwieszczenie o wydanej opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko

Złotów, dnia 2015-07-10

OŚ.6220.18.2015                               

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANEJ OPINII

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w toku postepowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapolegającego na:

 

powierzchniowym wydobywaniu torfu ze złoża „Stare Dzierzążno”,

 

na terenie nieruchomości nr ewid. 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 359 i 360 w obrębie geodezyjnym Stare Dzierzążno i nr ewid. 121/2, 122 w obrębie geodezyjnym Dzierzążenko, gm. Złotów,

 

wszczętego na wniosek: „Produkcja Okryw” Stanisław Oryniak, ul. Cmentarna 9/3, 64-915 Jastrowie,

 

została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu opinia z dnia 30.06.2015r. znak WOO-IV.4240.672.2015.DG.2, że istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

 

         Z treścią opinii można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, pokój nr 10 w dniach roboczych w godz. od 7oo do 15oo, tel. (67)2635305 wew. 20.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 14 dni.

 

Obwieszczenie wywieszono na tab. ogłoszeń w dniach 15.07.2015r.-29.07.2015r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie,
  2. Miejscowości Stare Dzierzążno,
  3. Miejscowości Dzierzążenko,
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).