OBWIESZCZENIE O WYDANEJ OPINII w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych na wydobywanie kopaliny ze złoża torfów

Złotów, dnia 2015-09-14

OŚ.6220.20.2015                               

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANEJ OPINII

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w toku postepowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapolegającego na:

 

wydobywaniu kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Skic (rejon rzeki Skicka Struga)

 

na terenie nieruchomości nr ewid. 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 226, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244 w obrębie geodezyjnym Skic, gm. Złotów,

 

wszczętego na wniosek:

PEATCO” Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 35 lok. 4/4a, 90-410 Łódź,

działającej przez pełnomocnika

Grzegorz Bujak, Agro Trade, ul. Staszica 6/10, 25-008 Kielce,

 

została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu opinia z dnia 31.08.2015r. znak WOO-IV.4240.916.2015.DG.2, że istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

 

         Z treścią opinii można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, pokój nr 10 w dniach roboczych w godz. od 7oo do 15oo, tel. (67)2635305 wew. 20.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 14 dni.

 

                                                                                                                                                                                   WÓJT

                                                                                                                                                                                    /…/

                                                                                                                                                                             inż. Piotr Lach

 

 

Obwieszczenie wywieszono na tab. ogłoszeń w dniach 17.09.2015r.-01.10.2015r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie,
  2. Miejscowości Skic
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).