OBWIESZCZENIE O WYDANEJ OPINII PPIS w toku postępowania o wydanie decyzji środowiskowej na posadowienie 5 elektrowni wiatrowych w m. Skic i Święta

Złotów, dnia 2015-12-04

OŚ.6220.25.2015                               

 

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANEJ OPINII

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam strony, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapolegającego na:

 

„posadowieniu pięciu elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 22,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 108/3, 109, 694/1, 901 w obrębie miejscowości Święta i 30, 33, 36 i 37 w obrębie miejscowości Skic, gm. Złotów,

 

wszczętego na wniosek: MARVEL Sp. z o.o., ul. Kąty Grodziskie 115k, 03-289 Warszawa,

 

została wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (dnia 18.11.2015r. znak ON.NS-72/2-5/15) pozytywna opinia w sprawie realizacji przedsięwzięcia pod względem wymogów higienicznych i zdrowotnych.

 

         Z treścią opinii można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, pokój nr 10 w dniach roboczych w godz. od 7oo do 15oo,  tel. (67)2635305 wew. 20.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 14 dni.

 

Obwieszczenie wywieszono w dniach 09.12.2015r.-23.12.2015r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Skic (tablica ogłoszeń),
  3. Miejscowości Święta (tablica ogłoszeń),
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).