OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej 1026 P Radawnica - Józefowo

OŚ.6220.26.2015                                        

        Złotów, dnia 2015-11-16

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o decyzji kończącej postępowanie dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

 

 

Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) w ramach postępowania wszczętego na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów

 

zawiadamiam strony postępowania, że dnia 12.11.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapolegającego na:

 

„przebudowie drogi powiatowej 1026 P Radawnica – Józefowo”, na terenie nieruchomości nr ewid. 436, 719, 26, 14 w obrębie geodezyjnym Radawnica, gm. Złotów.

 

Z treścią decyzji można zapoznać są w siedzibie Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. nr 10 w godz. 700 do 1500.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń, a także przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Złotowie www.bip.gminazlotow.pl.
W myśl art. 49 K.p.a. niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone, po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

Obwieszczenie wywieszono w dniach 18.11.2015r. – 02.12.2015r. w:

 

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie – tablica ogłoszeń,
  2. Miejscowości Radawnica - tablica ogłoszeń,,
  3. Miejscowości Józefowo - tablica ogłoszeń,,
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).