Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przed. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo

OŚ.6220.13.2015       

Złotów, dnia 2015-05-20


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o decyzji kończącej postępowanie dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko


Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) w ramach postępowania wszczętego na wniosek Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

zawiadamiam strony postępowania, że dnia 19.05.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Buntowo”, na terenie nieruchomości nr ewid. 48, 74, 78/1, 107 i 145  w obrębie geodezyjnym Buntowo, gm. Złotów.

Z treścią decyzji można zapoznać są w siedzibie Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. nr 10 w godz. 700 do 1500.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu i miejscu realizacji przedsięwzięcia (m. Buntowo), a także przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Złotowie
www.bip.gminazlotow.pl.
W myśl art. 49 K.p.a. niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone, po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

                                                              WÓJT
                                                               /…/
                                                        inż. Piotr Lach

 

Obwieszczenie wywieszono w dniach 22.05.2015r. – 08.06.2015r. w:

1. Urzędzie Gminy w Złotowie – tablica ogłoszeń,
2. Miejscowości Buntowo - tablica ogłoszeń,,
3. 
www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).