Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzywa Wieś

 

Złotów, dnia 2015-07-03

OŚ.6220.12.2015

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o decyzji kończącej postępowanie dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami),

 

podaję do publicznej wiadomości,

że dnia 02.07.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięciapolegającego na:

 

„budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywa Wieś”,

na terenie nieruchomości nr ewid. 35, 327, 325, 320 w obrębie geodezyjnym Radawnica; nr ewid. 136/5, 132/7, 131/1, 158, 180, 8124, 8128, 190, 155, 322, 321, 319 w obrębie geodezyjnym Krzywa Wieś; nr ewid. 41, 172, 47, 173, 78, 81, 82, 83, 165, 29, 123, 128, 135, 116, 138/8, 79, 121/1, 120/2, 71 w obrębie geodezyjnym Bielawa, gm. Złotów.

 

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów współdziałających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 – pokój nr 10 w godz. od 7oo do 15oo.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń, a także przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Złotowie www.bip.gminazlotow.pl.

Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

                                                                           WÓJT

                                                                             /…/

                                                                    inż. Piotr Lach

 

Obwieszczenie wywieszono w dniach 08.07.2015r. – 22.07.2015r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie – tablica ogłoszeń,
  2. Miejscowości Radawnica - tablica ogłoszeń,
  3. Miejscowości Krzywa Wieś - tablica ogłoszeń,,
  4. Miejscowości Bielawa - tablica ogłoszeń,,
  5. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).