OBWIESZCZENIE O ROZSZERZENIU ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA wydobywanie kopliny ze złoża torfów w m. Skic

Złotów, dnia 2015-11-12

OŚ.6220.20.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

 

 

 

Wójt Gminy Złotów na podstawie art. 7, art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) w toku postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „wydobywaniu kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Skic (rejon rzeki Skicka Struga)”, na terenie nieruchomości nr ewid. 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 226, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244 w obrębie geodezyjnym Skic, gm. Złotów, informuje, że dnia 23.10.2015r. wpłynęło pismo Inwestora tj. „PEATCO”  Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 35 lok. 4/4a, 90-410 Łódździałającego przez pełnomocnika Grzegorz Bujak, Agro Trade, ul. Staszica 6/10, 25-008 Kielcez prośbą o dołączenie dz. nr ewid. 202 w obrębie m. Skic do zakresu przedsięwzięcia.

 

W związku z powyższym informuje się, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania i w terminie 7 dni mają prawo do zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w sprawie, składania ewentualnych wniosków i zastrzeżeń. Materiał dowodowy dostępny jest
w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, w pokoju nr 10 w dniach roboczych w godz. od 700 do 1500, tel. kontaktowy (67)2635305.

Ponadto informuje się, że dane o dokumentach w sprawie umieszczone są w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.bip.gminazlotow.pl.

                                      

 

Obwieszczenie wywieszono na tab. ogłoszeń w dniach 16.11.2015r.-30.11.2015r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie,
  2. Miejscowości Skic
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).