Obwieszczenie o przedłuzeniu terminu załatwinia sprawy w ramach postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia „budowa 3 kurników do chowu brojlerów kurzych (...) w

Złotów, dnia 2014-10-30


OŚ.6220.5.2013

 


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy


Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 i art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) w toku postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonym po uchyleniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie trzech kurników do chowu brojlerów kurzych oraz modernizacji i przebudowie istniejącego kurnika na dz. 127, 129, 130, obręb Górzna”, gm. Złotów, zawiadamiam, że z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie może być wydana w ustawowym terminie. Przewiduje się, że sprawa zostanie załatwiona w terminie do dnia 30.12.2014r.


                                                                 Z up. WÓJTA
                                                                      /…/
                                                                Ryszard Wiński
                                                                Zastępca Wójta

 

 

Obwieszczenie wywieszono w dniach ………………………….. – …………………………. w:
1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
2. Miejscowości Górzna (tablica ogłoszeń),
3. www.bip.gminazlotow.pl.