Obwieszczenie do stron o wydanej decyzji środowiskowej budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzywa Wieś

OŚ.6220.12.2015                                            

    Złotów, dnia 2015-07-03

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o decyzji kończącej postępowanie dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

 

 

Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) w ramach postępowania wszczętego na wniosek Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

 

zawiadamiam strony postepowania, że dnia 02.07.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapolegającego na:

 

„budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywa Wieś”,

na terenie nieruchomości nr ewid. 35, 327, 325, 320 w obrębie geodezyjnym Radawnica; nr ewid. 136/5, 132/7, 131/1, 158, 180, 8124, 8128, 190, 155, 322, 321, 319 w obrębie geodezyjnym Krzywa Wieś; nr ewid. 41, 172, 47, 173, 78, 81, 82, 83, 165, 29, 123, 128, 135, 116, 138/8, 79, 121/1, 120/2, 71 w obrębie geodezyjnym Bielawa, gm. Złotów.

 

Z treścią decyzji można zapoznać są w siedzibie Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. nr 10 w godz. 700 do 1500.

Niniejsze obwieszczenie jest podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń, a także przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Złotowie www.bip.gminazlotow.pl.
W myśl art. 49 K.p.a. niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone, po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                          WÓJT

                                                                                                                                                                                                                                            /…/

                                                                                                                                                                                                                                    inż. Piotr Lach

 

Obwieszczenie wywieszono w dniach 08.07.2015r. – 22.07.2015r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie – tablica ogłoszeń,
  2. Miejscowości Radawnica - tablica ogłoszeń,
  3. Miejscowości Krzywa Wieś - tablica ogłoszeń,,
  4. Miejscowości Bielawa - tablica ogłoszeń,,
  5. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).