INFORMACJA O WYDANEJ OPINII PPIS w toku postępowania o wydanie decyzji środowiskowej na posadowienie 3 elektrowni wiatrowych w m. Górzna

Złotów, dnia 2015-12-04

OŚ.6220.21.2015                               

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

O WYDANEJ OPINII

 

 

Działając na podstawie art. 30 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości,

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapolegającego na:

 

posadowieniu trzech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 13,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”,

przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 96/4, 454/1 i 454/3 w obrębie miejscowości Górzna, gm. Złotów,

 

wszczętego na wniosek: LIME ENERGY Sp. z o.o. ul. Krasnobrodzka 19/3, 03-214 Warszawa,

 

została wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (dnia 17.11.2015r. znak ON.NS-72/2-4/15) pozytywna opinia w sprawie realizacji przedsięwzięcia pod względem wymogów higienicznych i zdrowotnych.

 

         Z treścią opinii można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, pokój nr 10 w dniach roboczych w godz. od 7oo do 15oo, tel. (67)2635305 wew. 20.

Ponadto informuje się, że dane o dokumentach w sprawie umieszczone są w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.bip.gminazlotow.pl.

 

Obwieszczenie wywieszono w dniach 09.12.2015r.-23.12.2015r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Górzna (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).