Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Buntowie


Złotów, dnia 2015-05-20

OŚ.6220.13.2015

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o decyzji kończącej postępowanie dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Na podstawie art. 72 ust. 6 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2013r. poz. 1235 ze zmianami),

podaję do publicznej wiadomości, że dnia 19.05.2015r. została wydana na rzecz Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Buntowo”, na terenie nieruchomości nr ewid. 48, 74, 78/1, 107 i 145  w obrębie geodezyjnym Buntowo, gm. Złotów.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów współdziałających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 – pokój nr 10 w godz. od 7oo do 15oo.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń, a także przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Złotowie www.bip.gminazlotow.pl.
Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.
  
                                                                WÓJT
                                                                 /…/
                                                          inż. Piotr Lach


Obwieszczenie wywieszono w dniach 22.05.2015r. – 08.06.2015r. w:

1. Urzędzie Gminy w Złotowie – tablica ogłoszeń,
2. Miejscowości Buntowo - tablica ogłoszeń,,
3. 
www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).