INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przebudowa drogi powiatowej 11026P Radawnica - Józefowo

 

Złotów, dnia 2015-11-16

 

OŚ.6220.26.2015

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o decyzji kończącej postępowanie dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami),

 

podaję do publicznej wiadomości,

że dnia 12.11.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięciapolegającego na:

 

„przebudowie drogi powiatowej 1026 P Radawnica – Józefowo”, na terenie nieruchomości nr ewid. 436, 719, 26, 14 w obrębie geodezyjnym Radawnica, gm. Złotów.

 

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów współdziałających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 – pokój nr 10 w godz. od 7oo do 15oo.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń, a także przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Złotowie www.bip.gminazlotow.pl.

Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

          

Obwieszczenie wywieszono w dniach 18.11.2015r. – 02.12.2015r. w:

 

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie – tablica ogłoszeń,
  2. Miejscowości Radawnica - tablica ogłoszeń,,
  3. Miejscowości Józefowo - tablica ogłoszeń,,
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).