OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla parku fotowoltaicznego „Franciszkowo”

                                                                                              

 

OGŁOSZENIE

 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów

dla parku fotowoltaicznego „Franciszkowo”

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2     i ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1235), w wykonaniu uchwały nr XXVI/280/12 Rady Gminy Złotów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla parku fotowoltaicznego „Franciszkowo”,

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla parku fotowoltaicznego „Franciszkowo” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13.03.2014r. do 03.04.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Złotów w godz. od 700 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.03.2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Złotów, 77-400 Złotów, ul. Leśna 7, o godz. 1200.

 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2012 poz. 647, z późn. zmianami.) oraz art. 29, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1235), osoby prawne  i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Złotów,  na adres: Urząd Gminy Złotów, 77-400 Złotów, Ul. Leśna 7, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 17.04.2014 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, znajdującej się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Złotów.

 

 

 

 

Wójt Gminy Złotów

    inż. Piotr Lach