Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej budowa farmy wiatrowej Kamień o mocy do 36 MW.

Złotów, dnia 2014-06-16

OŚ.6220.5.2014

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 zm.) dnia 22.05.2014r. zostało wszczęte na wniosek:

PW 53 Sp. zo.o.
ul. Bobrowiecka 1a, 00-728 Warszawa

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowa farmy wiatrowej Kamień o mocy do 40 MW,
w gminie Złotów, w powiecie złotowskim, województwo wielkopolskie,
na dz. nr ewid. 43, 370, 384 obręb Radawnica, nr ewid. 205, 252 obręb Kamień, nr ewid. 61, 106, 572/1, 573/1 obręb Górzna.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1235), Wójt Gminy Złotów jest organem właściwym do wydania ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organami współdziałającymi, właściwymi do wydania opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o określeniu ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie.
W związku z powyższym informuje się, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania i w terminie 7 dni mają prawo do zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w sprawie, składania ewentualnych wniosków i zastrzeżeń. Materiał dowodowy dostępny jest
w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, w pokoju nr 10 w dniach roboczych w godz. od 700 do 1500, tel. kontaktowy (67)2635305.
      
         WÓJT
          /…/
        inż. Piotr Lach