Informacja do publicznej wiadomosci o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwar. na budowę 3 kurników oraz modernizacji i przebudowie istniejącego kurnika w miejcowości Gó

Złotów, dnia 2014-08-08

OŚ.6220.5.2013

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wszczęciu postępowania administracyjnego

po uchyleniu w całości przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile decyzji Wójta Gminy Złotów z dnia 30.12.2013r. i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji

 

Działając na podstawie art. 30 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 24.06.2013 r. zostało wszczęte na wniosek: „GOLD CHICKEN FARMS UE Sp. z o.o., ul. Szubińska 101H, 86-005 Białe Błota, reprezentowanego przez Leszka Chuchraka postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie 3 kurników do chowu brojlerów kurzych oraz modernizacji i przebudowie istniejącego kurnika” na terenie nieruchomości nr ewid. 127, 129, 130 w obrębie miejscowości Górzna (gm. Złotów).

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), Wójt Gminy Złotów jest organem właściwym do wydania ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

 

W związku z powyższym informuje się, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. 10 w godzinach urzędowania (pn-pt. 700-1500), tel. 67-263-53-05. Ponadto informuje się, że dane o dokumentach w sprawie umieszczone są w publicznym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie
www.bip.gminazlotow.pl.

 

 

 

 

Informacje wywieszono w dniach ………………………….. – …………………………. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Górzna (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl.