OGŁOSZENIE Wójta Gminy Złotów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla parku fotowoltaicznego „Franciszkowo”

Złotów, dnia 05.12.2012 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wójta Gminy Złotów

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla parku fotowoltaicznego „Franciszkowo”

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 647), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Złotów Uchwały nr XXVI/280/12 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla parku fotowoltaicznego „Franciszkowo”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Złotów, pod adresem: ul.Leśna 7, 77-400 Złotów, pok. nr 15. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr 199 poz. 1227) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

            Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Złotów.

            Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Wnioski można składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia do dnia 27.12.2012 r.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Złotów

inż. Piotr Lach