OGŁOSZENIE Wójta Gminy Złotów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów na obszarze wsi ZALESIE

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Złotów

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów na obszarze wsi ZALESIE

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i uchwały Nr V/44/11 Rady Gminy Złotów z dnia 24 lutego 2011r. oraz w związku z art. 39 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1277 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów na obszarze wsi ZALESIE wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach
od 16.11.2011r. do 07.12.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Złotów od pn-pt w godz. 7:00-15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.12.2011r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Złotów w godzinach 12.00 -  14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie, może wnieść uwagi.

 

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)  informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Złotów od pn-pt w godz. od 7:00 do 15:00 oraz składać uwagi do planu, prognozy i ww. postępowania.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Złotów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie  od 08.12.2011r. do dnia  22.12.2011r.

 

 

Wójt Gminy Złotów

/inż. Piotr Lach/