Ogłoszenie Wójta Gminy O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W CELU PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZA

OGŁOSZENIE

 

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

 

 

 

- na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227 ze zmianami)

 

zawiadamiam

 

O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W CELU PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTZRENNEGO GMINY ZŁOTÓW W OBRĘBIE GEODEZYJNYM DZIERZĄŻENKO – DZIAŁKI NR 413/15 DO 413/76.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spraw w Urzędzie Gminy w Złotowie, w sekretariacie, w godzinach pracy urzędu oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu w terminie do dnia 29 lipca 2011 roku. Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Złotów.

Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpośrednim podpisem elektronicznym (adres e-mail: zlotow@gminazlotow.pl; adres do korespondencji: Urząd Gminy Złotów 77-400 Złotów ul. Leśna 7)

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy Złotów

/inż. Piotr Lach/