OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów na obszarze wsi ZALESIE

Złotów, dnia 16 marca 2011 roku

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Złotów na obszarze wsi ZALESIE

 

 

 

                    Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w związku z art. 39 ust.1 pkt 2, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Złotów uchwały Nr V/44/11 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów, obejmującego obszar działek nr 45/1-45/4, 320/1-320/79, 65/1, położonych na obszarze wsi Zalesie.

Celem planu jest ustalenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania przedmiotowego terenu ze wskazaniem na funkcję mieszkaniową, usługi nieuciążliwe, zieleń, rekreację oraz uporządkowanie układu komunikacyjnego.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

 

Wnioski należy składać na piśmie w terminie do dnia 07 kwietnia 2011 roku w siedzibie Urzędu Gminy Złotów przy ul. Leśnej 7, 77-400 Złotów.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Złotów

/inż. Piotr Lach/