OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w miejscowości Radawnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Złotów, dnia 23 grudnia 2020 r.

 

PZP.6721.3.2018

 

 

    OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w miejscowości Radawnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

  

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XXVI.278.2017 z dnia 23 lutego 2017 r.,

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w miejscowości Radawnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 04.01.2021 r. do 02.02.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. 11, w godzinach pracy urzędu.

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w miejscowości Radawnica oraz prognoza oddziaływania na środowisko zostaną również udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gminazlotow.pl (w zakładce: „zagospodarowanie przestrzenne”).

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się dnia 20.01.2021 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Złotów w godz. Od 1000 do 1200.

 

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Złotów od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu oraz składać uwagi do projektu planu, prognozy i ww. postępowania.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

 

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej do Wójta Gminy Złotów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym ternie do dnia 16.02.2021 r., na adres: Wójt Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Złotowie lub wformie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególnościpoczty elektronicznej na adres: zlotow@gminazlotow.pl

  

Wójt Gminy Złotów 

/-/ Piotr Lach

 

DO POBRANIA:

PROJEKT TEKSTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w miejscowości Radawnica

PROJEKT RYSYNKU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w miejscowości Radawnica

PROJEKT PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w miejscowości Radawnica

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanej dalej RODO (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – 04.05.2016 r. 119/1) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Złotów z siedzibą w Złotowie przy ul. Leśnej 7.
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@gminazlotow.pl .
  3. Zbieranie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procedury planistycznej zmierzającej do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.).
  5. Przekazanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa. Konsekwencje niepodanie danych wynikają z ustaw odrębnych.
  6. Zebrane dane będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 ze zm.) oraz na podstawie przepisów szczególnych określających inny okres archiwalny niż ww. ustawa.
  7. Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania,) wynika z RODO oraz ustaw odrębnych.
  8. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

opublikowano 23.12.2020 r.