OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów geodezyjnych: Górzna,

Złotów, dnia 29 grudnia 2020 r.

KW.6162.2.2020

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów geodezyjnych: Górzna, Radawnica, Międzybłocie, Święta i Nowa Święta

Na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U. z 2019 poz. 125), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów geodezyjnych: Krzywa Wieś, Rudna, Skic i Stawnica w terminie od dnia 29 grudnia 2020 r. do 1 marca 2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, pokój nr 3 Podatki i opłaty lokalne, w godzinach pracy Urzędu poniedziałek – piątek 700 – 1500.

Zawiadamiam jednocześnie, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu tj. w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca 2021 r. w formie:
1. Na piśmie na adres: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów,
2. Osobiście do protokołu w budynku Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, pokój nr 3 Podatki i opłaty lokalne, w godzinach pracy Urzędu poniedziałek – piątek 700 – 1500.

Wójt Gminy Złotów

inż. Piotr Lach

 

 

Obwieszczenie wywieszono na tab. ogłoszeń w dniach 29.12.2020r.-01.03.2020 r. w:
1. Urzędzie Gminy w Złotowie,
2. Strona internetowa Gminy Złotów,
3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).


Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 40 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest zobowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń,
2. Stosownie do art. 40 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
3. Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
4. Klauzula Informacyjna.
Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE niniejszym przekazuje się następujące informacje:
- w ramach postępowania administracyjnego wszczętego w tutejszym Urzędzie Gminy przetwarzane będą dane osobowe Wnioskodawcy i innych stron postępowania w zakresie i w celu niezbędnym do jego przeprowadzenia;
- Wójt Gminy Złotów pełni funkcję Administratora Danych Osobowych;
- przekazanie danych osobowych przez Wnioskodawcę jak i inne strony postępowania w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego jest wymogiem ustawowym; odmowa ich przekazania rodzi negatywne skutki procesowe;
- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tutejszego Urzędu jest Katarzyna Grochowska i można się z Nią skontaktować w następujący sposób: iod@gminazlotow.pl, tel. 67 263 53 05, wew. 18;
- wskazane dane osobowe dostępne będą na podstawie art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 15 wyżej wskazanego Rozporządzenia stronom postępowania; strony mają także prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych ich dotyczących, jeżeli w ich ocenie przetwarzanie jest nieprawidłowe;
- dane przechowywane będą w tutejszym Urzędzie w postaci odrębnych zabezpieczonych przed osobami niepowołanymi akt sprawy przez okres prowadzenia sprawy jak i po tym okresie, tak długo jak w świetle prawa będzie to niezbędne dla dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania sprawy.
Jednocześnie informuje się, iż przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu wyżej wskazanym dokonywane jest na podstawie prawa, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) wyżej wskazanego Rozporządzenia jak i na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego i jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeżeli uzna iż przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się w sposób nieprawidłowy.