OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie rozbudowy i przebudowy niewykorzystanej instalacji do hodowli bydła na potrzeby chowu i hodowli

Złotów, dnia 2010-06-29

OŚ-7624/9/10

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) informuję, że w ramach postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„rozbudowie i przebudowie niewykorzystanej instalacji do hodowli bydła na potrzeby chowu i hodowli brojlerów kurzych w miejscowości Nowiny, gmina Złotów” na działce nr ewid. 423/10, obręb Dzierzążenko.

 

wszczętego dnia 11.06.2010 r. na wniosek:

Przedsiębiorstwo Rolniczo-Handlowe „Stawnica” Sp. z o.o.

Stawnica 64, 77-400 Złotów

reprezentowanego przez

Beatę Kowalczyk, Zakłady Drobiarskie „Koziegłowy” Sp. z o.o.

ul. Piaskowa 3, 62-028 Koziegłowy

 

przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 79 cytowanej wyżej ustawy postępowanie niniejsze prowadzone jest
z udziałem społeczeństwa. Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie jest Wójt Gminy Złotów, a organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Z wyłożoną do publicznego wglądu dokumentacją sprawy, a w szczególności
z raportem oddziaływania na środowisko można zapoznać się w
Urzędzie Gminy Złotów,ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów, pokój nr 12, tel. (67) 263 53 05 w godzinach od
700 do 1500
. Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również
w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl.

Uwagi i wnioski w sprawie można wnosić pod podanym wyżej adresem w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450
z późn. zm.) w ciągu 21 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości tj. od 02.07.2010 r. do 23.07.2010 r. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Złotów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie podanego terminu pozostaną bez rozpoznania.

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w:

1.       Urzędzie Gminy Złotów

2.       www.bip.gminazlotow.pl.

3.       Miejscowości Nowiny.