Obwieszczenie Wójta Gminy Złotów o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie budowy w miejscowości Klukowo 6 wolnostojących elektrowni wiatrowych, każda o mocy do 2,0 MW wra

Złotów, dnia 2009-11-12

OŚ-7624/9/09

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) informuję, że w ramach postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„budowie w miejscowości Klukowo 6 wolnostojących elektrowni wiatrowych, każda o mocy do 2,0 MW wraz z drogami dojazdowymi, łukami, placami manewrowymi, zatokami postojowymi i innymi obiektami infrastruktury technicznej”

na działkach nr ewidencyjny 6/1 i 10/1 w obrębie miejscowości Klukowo,

 

wszczętego dnia 24.06.2009 r. na wniosek:

WINDBUD Sp. z o.o. ul. Jacewska 32, 88-100 Inowrocław

 

przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 79 cytowanej wyżej ustawy postępowanie niniejsze prowadzone jest
z udziałem społeczeństwa. Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie jest Wójt Gminy Złotów, a organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie oraz Starosta Powiatu Złotowskiego.

Z wyłożoną do publicznego wglądu dokumentacją sprawy, a w szczególności
z raportem oddziaływania na środowisko można zapoznać się w
Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów, pokój nr 12, tel. (67) 263 53 05 w godzinach od
700 do 1500
. Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również
w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl.

Uwagi i wnioski w sprawie można wnosić pod podanym wyżej adresem w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450
z późn. zm.) w ciągu 21 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości tj. od 16.11.2009 r. do 7.12.2009 r. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Złotów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie podanego terminu pozostaną bez rozpoznania.

 

                                                                                  -Wójt Gminy Złotów-