OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DRZEW NA PNIU

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY 

Wójt Gminy Złotów ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż drzew na pniu.

 

1. Przedmiot sprzedaży:

 1. Przedmiotem postępowania jest sprzedaż drzew rosnących na działkach gminnych.

 

Lp.

nr działki

Obręb geodezyjny - miejscowość

Gatunek drzewa

Ilość szt.

Obwód pnia w cm

na wys.130 cm

Przeznaczenie terenu w ewidencji gruntów

1

2

Nowy Dwór

świerk pospolity

25

140, 160, 90, 80, 120, 28, 120, 110, 130, 180, 140, 100, 180, 60, 150, 50, 200, 50, 180, 80, 120, 70, 170, 120, 80

Tr – tereny różne

2

222

Górzna

topola

2

250, 280

Teren zabudowany – szkolny

3

342/2

Kamień

świerk

1

90

Droga wewnętrzna

4

24/7

Klukowo

jesion

1

200

Teren zabudowany, sala wiejska i teren przyległy – rekreacyjny

5

24/10

Klukowo

jesion

5

150,210,190,180,200

Teren zabudowany, sala wiejska i teren przyległy – rekreacyjny

6

138/3

Dzierzążenko

brzoza

19

100,140,160, 200,160, 170, 160, 180, 120, 120, 100, 120, 120, 90, 140, 90, 190, 140, 210

Droga gminna wewnętrzna

sosna

1

120

 

2. Kupujący na własny koszt i ryzyko jest zobowiązany do: wycinki drzew, uprzątnięcia terenu z pozostałości po przeprowadzonej wycince, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonej wycinki pod względem BHP i bezpieczeństwa ruchu, wypłaty odszkodowań za ewentualne szkody na mieniu osobom trzecim wyrządzone podczas wycinki, ewentualne wyłączenie linii energetycznej lub telekomunikacyjnej.

3. Kupujący będzie zobowiązany do wycięcia drzew, uporządkowania terenu i zabrania ściętych drzew w terminie do 31 marca 2020

4. Jednostką obmiarową robót związanych ze sprzedażą drzew „na pniu” jest 1 sztuka.

5. Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie stanu faktycznego w terenie lub wyjaśnienie treści opisu przedmiotu sprzedaży.

6. Kupujący przed opracowaniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w terenie polegającej na sprawdzeniu jakości drzew przeznaczonych do sprzedaży.

Kupujący ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w dni robocze od godziny 8:00-14:00, po uprzednim zgłoszeniu do Inspektora UG Złotów – Grzegorza Górskiego, tel. 672635305 lub 662238614, który wskaże drzewa przeznaczone do sprzedaży.

7. Z chwilą przekazania terenu Kupujący przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo wraz z wszelkimi kosztami ewentualnego zabezpieczenia do chwili ponownego przekazania terenu Sprzedającemu.

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan jakościowy drzew objętych sprzedażą z chwilą podpisania umowy przez strony.

9. Pnie drzew powinny być wycięte jak najniżej przy poziomie gruntu, pod rygorem konieczności karczowania pni.

10. Szczegółowe wymagania, terminy i formy płatności są zawarte w projekcie umowy.

11. Po sprzedaży drzew „na pniu” zostanie sporządzony protokół końcowy realizacji umowy.

12. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:

- posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu umowy,

- posiadają uprawnienia lub dysponują pracownikami z uprawnieniami do obsługi pił mechanicznych,

- mają w dyspozycji sprzęt wymagany przy realizacji umowy,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- akceptują wzór umowy.

13. Sposób przygotowania oferty:

1) Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym Sprzedawcy.

2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, opieczętowaną pieczęcią Kupującego i osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu oraz podpisania przez te osoby, łącznie z wszystkimi dokumentami i załącznikami.

3) Każdy Kupujący może złożyć tylko jedna ofertę. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w jednym egzemplarzu.

14. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Złotów (pok. nr 1), ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, do dnia 22 stycznia 2020 r. do godz. 1100.

15. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Złotów oraz na stronie internetowej http://bip.gminazlotow.pl/.

 

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o sprzedaży drzew na pniu - zał. nr 1 - formularz oferty.

2. Ogłoszenie o sprzedaży drzew na pniu - zał. nr 2 - wzór umowy.