Przetarg ustny ograniczony na zbycie należącego do Gminy Złotów prawa własności nieruchomości położonej w Radawnicy oznaczonej numerem 355/1

OGŁOSZENIE Nr 1.2019
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

WÓJT GMINY ZŁOTÓW
ogłasza przetarg ustny ograniczony na zbycie należącego do Gminy Złotów prawa własności nieruchomości położonej w Radawnicy oznaczonej numerem 355/1
(zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami)

I. oznaczenie nieruchomości w miejscowości RADAWNICA
1. według ewidencji gruntów
Gmina Złotów
Obręb Radawnica
Numer działki 355/1
Numer obrębu 0005
Powierzchnia [ha] 0,0170

2. według księgi wieczystej
Nr KW PO1Z/00051963/1
właściciel Gmina Złotów
II. opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 355/1. Położona jest w obrębie geodezyjnym Radawnica, gmina Złotów. W sąsiedztwie znajdują się tereny rolne oraz zabudowa zagrodowa. Znacząca część powierzchni położona jest pomiędzy dwoma nieruchomościami dz. 206/6 i dz. 233 stanowiącymi własności prywatne. Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi, a jedynie poprzez nieruchomości sąsiednie. Teren działki wąski podłużny i nieregularny.
III. Przeznaczenie nieruchomości:
1. Przedmiotowa działka nie jest objęta żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
2. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złotów” przyjętym uchwała nr VIII/66/11 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2011 r. działka 355/1 położona jest na obszarze rozwoju zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej.
3. Dla przedmiotowej nieruchomości nie wyznaczono obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
4. Działka nie jest przeznaczona do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
IV. Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości
W dziale III księgi wieczystej PO1Z/00051963/1 nieruchomość obciążona jest nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu. Obciążenie nie dotyczy działki objętej przetargiem.
V. Forma i tryb zbycia:
Zbycie prawa własności w trybie przetargu ustnego ograniczonego Przetarg ogranicza się do właścicieli nieruchomości oznaczonych dz. nr 206/5, 206/6, 233, 207, 234/1 obręb Radawnica.
Uzasadnienie
Przetarg ustny ograniczony ze względu na brak możliwości samodzielnego zagospodarowania na cele budowlane oraz brak dostępu do drogi.
VI. Termin i miejsce części jawnej przetargu
16 grudzień 2019 r. godz. 10:00 Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, sala konferencyjna
Oferent winien okazać się przed rozpoczęciem przetargu dokumentem potwierdzającym tożsamość.
VII. Cena wywoławcza i wadium
Cena 4270,00
Wadium 0430,00

wadium płatne w terminie najpóźniej do dnia 11 grudnia 2019 r.
VIII. WARUNKI PRZETARGU
1. WADIUM
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości i terminie wskazanym w ogłoszeniu pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
2) Wadium płatne jest we wskazanym terminie w kasie Urzędu Gminy w Złotowie do godz.13.00 lub na konto: 91894100060000113720000020. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę, której wpłata dotyczy.
3) Za dzień wniesienia wadium przelewem uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Złotów.
4) Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia działki.
5) W przypadku, gdy osoba w wyniku przetargu ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Wójt Gminy Złotów odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi (zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na rachunek bankowy wskazany w złożonym oświadczeniu o zapoznaniu się z warunkami przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium i nie dostarczyły do dnia przetargu do urzędu oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu, wadium zostanie zwrócone na konto, z którego dokonano wpłaty.
2. PRZETARG
1) Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z obecnym stanem i zagospodarowaniem nieruchomości oraz składa oświadczenie, że zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz granicami nieruchomości w terenie i nie wnosi zastrzeżeń.
2) W terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia nie wpłynęły żadne wnioski od osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
3) Pełnomocnictwa i zezwolenia:
a) w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie potwierdzonych dokumentów upoważniających osobę/osoby do reprezentowania i działania w imieniu tego podmiotu, a w przypadku działania przez pełnomocnika dodatkowo przedłożenie pełnomocnictwa w formie odpowiedniego aktu notarialnego,
b) w przypadku osób fizycznych działających przez pełnomocnika konieczne jest przedłożenie stosownego upoważnienia w formie aktu notarialnego,
c) w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków. Działanie przez pełnomocnika wymaga upoważnienia każdego z małżonków we własnym imieniu w postaci stosownego aktu notarialnego, dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
d) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić, po przedłożeniu wydanego na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy, chyba że zajdą przewidziane ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.
4) Przetarg może się odbyć, chociażby tylko jedna osoba wniosła wadium oraz spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
5) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek
6) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
7) Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8) Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonego przetargu.
9) Wójt Gminy Złotów może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości w miejscach publikacji.
10) Nabywca prawa własności:
a) ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz,
b) zobowiązany będzie do zapłaty podatku od nieruchomości oraz podatku VAT.

IX. PUBLIKACJA- podanie do publicznej wiadomości
Ogłoszenie umieszcza się:
1. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Złotów,
2. tablica ogłoszeń sołectwa, w którym znajduje się zbywana nieruchomość,
3. na stronie internetowej:
1) www.gminazlotow.pl,
2) www.bip.gminazlotow.pl

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 pokój nr 14 oraz telefonicznie: 67 263 53 05 wew.31
Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia : …...............................
Zdjęto dnia:.....................................