Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu.

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY 

 

 

Wójt Gminy Złotów ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu.

 

 

1. Nazwa i siedziba jednostki:

 

    Gmina Złotów

 

    Ul. Leśna 7,  77-400 Złotów

 

    tel. 67 263 53 05,   e-mail: zlotow@gminazlotow.pl

 

2. Przedmiot sprzedaży:

1) Przedmiotem postępowania jest sprzedaż drzew rosnących na działkach gminnych.

 

2) Kupujący będzie zobowiązany do wycięcia drzew, uporządkowania terenu i zabrania ściętych drzew we własnym zakresie i na własny koszt w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

 

3) W ramach umowy kupna-sprzedaży Kupujący będzie również zobowiązany do:

 

a) podkrzesania koron drzew na działce 23 obręb Zalesie – droga do Pieczynka w ilości: strona lewa 68 szt., strona prawa 53 szt.,

 

b) redukcji koron drzew do 30 %, oraz odkrzaczenie drogi gminnej dz. Nr 335/2 obręb Stare Dzierzążno i 45 obr. Dzierzążenko – droga ze Złotowa do Starego Dzierzążna.

 

 Wykaz drzew ze wskazaniem miejsca

Lp.

nr działki

Obręb geodezyjny - miejscowość

Gatunek drzewa

Ilość szt.

Obwód pnia na wys.

130 cm

Przeznaczenie terenu w ewidencji gruntów

1

251/163

Święta

wierzba

1

200

Droga wewnętrzna

2

125

Krzywa Wieś

Klon

1

210

Rola

3

400/34

Dzierzążenko - Wielatowo

Lipa

6

230, 222, 230, 265, 206, 245

Droga wewnętrzna w Wielatowie

4

141

Stawnica

brzoza

21

120,150,140,190,170,110,160,100,100,150,170,160,140,180,160,120,140,160,80,140,140

Boisko sportowe

lipa

12

180,140,100,190,160,180,110,200,120,80,70,200

sosna

4

140,140,90,130 cm

5

23

Zalesie - Pieczynek

topola

4

320, 300, 360, 370

Droga

6

143

Zalesie

topola

3

450, 380, 420

droga

7

335/2

Stare Dzierzążno

topola

10

180, 180, 180, 120,330,400, 220, 280, 240, 210

Droga

Złotów – Stare Dzierzążno

8

45

Dzierzążenko

topola

43

110,100,120,

280, 290, 320, 100, 100, 110, 80, 90, 80, 70, 100, 80, 80, 210, 250, 400,480,460, 183, 200, 100, 390, 420,410, 380, 80, 90, 100, 380, 120, 190, 180, 240, 320, 260, 400, 390, 240, 220, 100

9

292

Kleszczyna

topola

1

380

droga

10

712

Święta

Akacja

9

143, 86, 98, 83, 82, 84, 123, 75, 70, 114, 109, 141, 95, 88, 111

Teren szkoły

Brzoza

5

148,148,102,175,108

Świerk

1

96

 

 

3. Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Wszystkie dni robocze od godziny 800-1400 po uprzednim zgłoszeniu do Inspektora UG Złotów – Grzegorza Górskiego, tel. 672635305 lub 662238614, który wskaże drzewa przeznaczone do sprzedaży.

 

4. Termin składania ofert:

Termin składania ofert: do dnia  08 lutego 2019 r. o godz. 1200.

Zainteresowani zakupem  mogą składać oferty pisemne wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia, w następującej formie:

a/ w Urzędzie Gminy Złotów, 77-400 Złotów,  ul. Leśna 7,

b/ faksem pod nr 67 63 53 05

c/ drogą elektroniczną:  zlotow@gminazlotow.pl

 

5. Gmina Złotów zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Złotów oraz na stronie internetowej http://bip.gminazlotow.pl/.