OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY zbędnego składnika majątku ruchomego – równiarki drogowej BAUKEMA.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Wójt Gminy Złotów ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego – równiarki drogowej BAUKEMA.


Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.).

 

1. Nazwa i siedziba jednostki: Gmina Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, w dniu 27 września 2019 r., otwarcie ofert o godz. 11:15.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku ruchomego: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, w godzinach urzędowania: od 7:00 do 15:00.

4. Przedmiot sprzedaży:
DANE TECHNICZNE
Stan maszyny używana
Nazwa maszyny równiarka
Marka Baukema
Typ SHM4
Rok produkcji 1988
Dopuszczalna masa całkowita 12190 kg


DANE SILNIKA
Moc silnika 120KM
Pojemność silnika 6560 cm3
Ilość cylindrów 4
Chłodzenie cieczą


POZOSTAŁE DANE
Typ podwozia kołowe
Napęd układu jazdy mechaniczny
Napęd osprzętów roboczych hydrauliczny
Rozstaw osi zewnętrznych 4900 mm ±10
Rozstaw kół 2050 mm ±10
Długość maszyny 9100 mm ±20
Szerokość maszyny 2400 mm ±10
Wysokość maszyny 3150 mm ±20
Szerokość lemiesza czołowego 3650 mm ±10
Wysokość lemiesza czołowego 600 mm ±10
Szerokość lemiesza spycharkowego 2430 mm ±10
Wysokość lemiesza spycharkowego 800 mm ±10


5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do 25.09.2019 r. w kwocie 1000,00 zł (słownie : jeden tysiąc złotych 00/100), przelewem na rachunek Urzędu Gminy Złotów nr 91 8941 0006 0000 1137 2000 0020.
2) Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu, a oferentowi którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
3) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej oraz jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

6. Cena wywoławcza wynosi 30.000,00 zł (słownie zł: trzydzieści tysięcy 00/100).

7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
1) Ofertę należy przygotować wg wzoru dostępnego na stronie BIP Gminy Złotów: www.bip.gminazlotow.pl, w zakładce oferty sprzedaży mienia komunalnego.
2) Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:
a/ imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
b/ telefon kontaktowy i adres e-mail,
c/ oferowaną cenę ( nie niższą od ceny wywoławczej) i warunki jej zapłaty,
c/oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

9. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
1) Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pokój nr 1, w terminie do dnia 27 września 2019 r. godz. 1100, w zamkniętej kopercie z opisem „ Przetarg równiarka BAUKEMA”.
2) Oferta jest wiążąca przez okres 30 dni kalendarzowych od terminu składania ofert.

10. Organizator przetargu informuje że:
a) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium,
b) wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu,
c) wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni, od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty,
d) wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny,
e) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży,
f) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
- nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 8, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;
- o odrzuceniu ofert komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta;
g) Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę;
h) w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa
postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami,
informując ich o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.


11. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
1) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
3) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
12. Zastrzega się, że Wójtowi Gminy Złotów przysługuje prawo zamknięcia postępowania przetargowego bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
13. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Złotów;
siedziba: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów
- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Złotów: iod@gminazlotow.pl, tel. 67 263 53 05;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem dotyczącym sprzedaży równiarki Baukema, prowadzonym w trybie przetargu ofertowego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330);
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania przetargowego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z treścią oferty.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

W załączeniu:
1. Formularz oferty cenowej.
2. Zdjęcia pojazdu.(poniżej)