Przetarg nieograniczony ustny publiczny na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej nr 4/26 w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór.

                                                                                                            Złotów, dnia 16.04.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

 

            Wójt Gminy Złotów na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.”a” ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r.  poz.2147  z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr.207 poz.2108 z 2004 r.)oraz uchwały Rady Gminy nr. XXXVIII.402.2018 z dnia 25 stycznia  2018 r. w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej  położonej w obrębie geodezyjnym  Nowy Dwór

OGŁASZA

  Przetarg nieograniczony ustny publiczny na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór.

  1. Nr ewidencyjny działki – 4/26
  2. Powierzchnia działki – 0,1159 ha
  3. Cena gruntu –  31.675,- zł
  4. Cena wywoławcza –  31.675,- zł
  5. Wadium – 3.200,- zł
  6. Postąpienie –320,- zł

        Działka zapisana jest w KW nr 1004/2  prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Złotowie. Księga nie jest obciążona prawami i zastawami osób trzecich.

W miejscowym planie przedmiotowa działka oznaczona jest jako obszary przestrzeni publicznych, rozwoju usług. Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikającą z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Złotowie. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia nieruchomości jest inna niż oznaczona w dokumentach.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 maja  2018 r. o godz. 1015 w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie ul. Leśna 7 w sali konferencyjnej.

Pouczenie:

Wadium ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej z terminem wpłaty do kasy Urzędu Gminy w Złotowie do dnia 18.05.2018 r. do godz.13.00 lub na konto:

                                  91894100060000113720000020

 Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wniesieniu wadium. Przebicie ceny podczas przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek. Wygrywający przetarg pozostawia wadium na rzecz ceny zakupu.

Do ceny zakupu należy doliczyć 23 % podatku VAT.

Po wygraniu przetargu nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedającego jak i nie wpłacenie kwoty nabycia nieruchomości  do dnia ustalonego na zawarcie aktu notarialnego oznacza przepadek wadium na rzecz gminy.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw własności na rzecz kupującego ponosi wygrywający przetarg.