II Przetarg nieograniczony ustny publiczny na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Nowa Święta.

                                                                                                            Złotów, dnia 19.10.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

 

            Wójt Gminy Złotów na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. ”a” ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2017 r.  poz.1509 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr.207 poz.2108 z 2004 r.) oraz uchwały Rady Gminy nr. XXXVII/336/09  z dnia 27 listopada   2009 r. w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej  położonej w obrębie geodezyjnym  Nowa Święta.

OGŁASZA

 II Przetarg nieograniczony ustny publiczny na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Nowa Święta. I przetarg odbył się 09.05.2016 r. (negatywny)

  1. Nr ewidencyjny działki – 359/11
  2. Powierzchnia działki – 0,1586 ha
  3. Cena gruntu –  45.582,- zł
  4. Cena wywoławcza –  45.582,- zł
  5. Wadium – 4.600,- zł
  6. Postąpienie –460,- zł

        Działka zapisana jest w KW nr 43966/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Złotowie.Księga nie jest obciążona prawami i zastawami osób trzecich.

W miejscowym planie przedmiotowa działka oznaczona jest jako – zabudowa rekreacyjna całorocznego użytkowania. Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikającą z wypisu i wyrysu z mapy ewidencyjnej wydanej przez Starostwo Powiatowe w Złotowie i nie ponosi odpowiedzialności z powodu ewentualnych niezgodności.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie ul. Leśna 7 w sali konferencyjnej.

Pouczenie:

Wadium ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej z terminem wpłaty do kasy Urzędu Gminy w Złotowie do dnia  23.11.2018 r. do godz.13.00 lub na konto:

                                        91894100060000113720000020

 Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wniesieniu wadium. Przebicie ceny podczas przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek. Wygrywający przetarg pozostawia wadium na rzecz ceny zakupu.

Do ceny zakupu należy doliczyć 23 % podatku VAT.

Przystępujący do przetargu złoży oświadczenie  komisji przetargowej, że

  1. zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz granicami nieruchomości w terenie i nie wnosi zastrzeżeń

Po wygraniu przetargu nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedającego jak i nie wpłacenie kwoty nabycia nieruchomości  do dnia ustalonego na zawarcie aktu notarialnego oznacza przepadek wadium na rzecz gminy.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw własności na rzecz kupującego ponosi wygrywający przetarg.