Sprzedaż używanych płyt drogowych.

Złotów, dnia 13.12.2017 r.

 

 

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty

 

 

               Wójt Gminy Złotów  informuje, że w ogłoszonym w dniu 01.12.2017r. pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego -  używanych płyt drogowych, wybrano ofertę złożona przez:

 

Holtrans s.c. K i H Kosińscy

Ul. Słowackiego 4/37, 77-400 Złotów

 

 

Oferowana cena zakupu: 53,00 zł/m2 brutto.

opublikowano 2017-12-13


 

 

Złotów, dnia 01.12.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Złotów ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego -  używanych płyt drogowych.

 

1. Nazwa i siedziba jednostki:

    Gmina Złotów

    Ul. Leśna 7,  77-400 Złotów

    tel. 67 263 53 05,   e-mail: zlotow@gminazlotow.pl

 

2. Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży są używane płyty drogowe żelbetowe w ilości 600 szt. o wymiarach 300x120x12cm.

Oferowane płyty drogowe pochodzą z rozbiórki drogi gminnej w miejscowości Pieczynek.

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej, dotyczącej zakupu określonej ilości płyt.

3. Załadunek oraz transport zakupionych płyt zapewnia kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

 

4. Termin składania ofert:

Termin składania ofert: do dnia  12 grudnia 2017 r.

Zainteresowani zakupem mogą składać oferty pisemne wg załączonego wzoru, w następującej formie:

a/ w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, 

b/ faksem pod nr 67 63 53 05,

c/ drogą elektroniczną:  zlotow@gminazlotow.pl

 

5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Płyty drogowe można obejrzeć na placu składowym w miejscowości Pieczynek, w dowolnym terminie.

 

6. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami w sprawie sprzedaży jest Pan Marek Jarząbek– tel.  67 263 53 05, tel. komórkowy 691 689 275.

 

7. Gmina Złotów zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Złotów oraz na stronie internetowej http://bip.gminazlotow.pl/.

 

Załączniki:

  1.  Sprzedaż płyt drogowych - wzór oferty

 

  1. Dokumentacja fotograficzna :  P (1)  P (2)  P (3)  P (4)  P (5)  P (6)  P (7)  P (8)